Müügitingimused e-poes ja privaatsupoliitika

 Müügitingimused e-poes

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad müüja, Pillow & Pillow OÜ, registrikood 12642985, asukoht Toominga, Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74211, tel. +372 56259123, e-post: info@pillowandpillow.com (edaspidi nimetatud Müüja), ja ostja (edaspidi nimetatud Ostja) vahel veebipoest aadressiga www.pillowandpillow.com (edaspidi E-pood) kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks Müügitingimustele reguleerivad tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüja jätab endale õiguse teha Müügitingimustes muudatusi. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse tegemisest E-poes. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne Müügitingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimusi.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Ostja valitud tarneviisile.

2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Ostjale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks valige sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.3. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad oma andmetega.

3.4. Andmete sisestamise järel valige sobiv makseviis (pangalink, krediitkaart, arvega tasumine, PayPal).

3.5. Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvelduskontole.

3.8. Tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. 

3.9. Klienditoe telefon on +3725079448. Klienditugi töötab eesti, vene ja inglise keeles.

4. Tellimusest taganemine enne tellimuse täitmist

4.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne tellimuse täitmist tellimusest taganeda, siis teatab Ostja sellest viivitamatult kirjalikult Müüja elektronposti aadressile info@pillowandpillow.com. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada oma kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, pangakonto nr).

4.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjale peale Müüja poolset tellimuse täitmist, siis toimub tellimusest taganemine vastavalt E-poe Müügitingimuste peatükile „Taganemisõigus”.

4.3 Tellimusest taganemisel tagastatakse Ostjale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate kätte saamisest.

5. Taganemisõigus

5.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

5.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.

5.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisavaldus elektronposti aadressile info@pillowandpillow.com ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

5.4 Taganemisel kannab Müüja Ostjale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.

5.5 Tagastamisega seonduvad kulud tasub Ostja.

5.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimuste punktis 5.2 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

6. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamine 

6.1. Müüja vastutab toodete lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Ostjale.

6.2. Müüja ei vastuta:

6.2.1. Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

6.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

6.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saadab Ostja toote tagastamise avalduse vastava teate hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Müüja elektronposti aadressile info@pillowandpillow.com. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud. Müüja võib loobuda toote tagastamise nõudest.

7. Müüja õigused tellimustest taganemisel

7.1. Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:

7.1.1. Ostja ei tasu arvet tähtaegselt;

7.1.3. tellitud tooted on laost otsas.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. Muud tingimused 

10.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. Ostja ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3. Müügitingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

10.4. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Palun kinnitage, et olete nõus Müügitingimustega”, kinnitab Ostja, et on tutvunud Müügitingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.

Head ostlemist!